Winkelwagen

Je hebt geen artikelen in je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ontleent aan de wettelijke normen die gelden voor aankopen bij websites/webshops.
Daarbij is verder gekeken naar aanbevelingen door diverse organisaties.
Uitgangspunt daarbij is niet de waan van de dag maar redelijkheid en billijkheid.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepassing voporwaarden
Artikel   4 - Het aanbod met foto en prijs.
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht/annuleringsrecht;

3.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te annuleren;

8.     Ondernemer: Slaaphof of Sleep Lounge by Slaaphof.90.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Slaaphof Slaapcomfort

Adres: Deventerweg 2;

Telefoonnummer: 0341-410164

Openingstijden: Dinsdag - vrijdag van 9.30 u t/m 17.30 u, vrijdagavond koopavond tot 20.00 u, zaterdag van 9.30 u t/m 17.00 u.

E-mail: Info@slaaphof.nl

KvK-nummer: 08116158

BTW-identificatienummer; NL812068877.B01

 

Artikel 3 – Toepassing voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn op ieder moment inzichtelijk voor de klant. Hij/zij bepaalt zelf of ze dit vooraf leest of niet. Het verandert niet de voorwaarden of rechten die hierin vermeld staan. Op verzoek stuurt Slaaphof de voorwaarden graag op in een PDF bestaand per mail of via de post.

 

Artikel 4 – Het aanbod met foto en prijs.

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.     Elk aanbod heeft een prijs. Er staan duizenden artikelen in onze shop. Er kan dus een keer iets niet goed gaan. Mochten er onverhoopt (echt) foute prijzen in staan ( een cijfer te weinig, een luxe type is goedkoper als een standaard type, 4 seizoenen ipv enkel dekbed) dan heeft Slaaphof het recht het product niet te leveren. Natuurlijk vinden we dat vervelend. Uiteraard bellen wij u dan voor persoonlijk overleg om te kijken of we een andere oplossing kunnen vinden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod (en betaling) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     de consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     de in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is afgeleverd (bewijs vervoerder/bezorger). In bijzondere omstandigheden (denk aan bijv een overlijden voor koper) kan met Slaaphof worden overlegd en zal deze bekiijken of een oplossing realiseerbaar is. Dat is geen plicht van Slaaphof maar een gunst die eventueel wordt verleent.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn (14 dagen) door middel van een email aan Slaaphof. (info@slaaphof.nl)

2.     Binnen 14 dagen na aflevering zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

6.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:

1. Producten die gebruikt zijn. Daardoor zijn ze niet meer als nieuw te verkopen. Bij gebruik ontstaan altijd sporen van gebruik zoals vocht, geuren, besmetting enz.. enz..

2. Het product moet in de onbeschadigde en originele verpakking terug worden gestuurd. De kosten daarvoor zijn voor de koper/consument. Uiteraard zijn foute verzendingen van Slaaphof voor rekening van Slaaphof.

 

Artikel 11 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

2.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.     In artikel 4 lid wordt wordt aangegeven wanneer Slaaphof niet verplicht is te leveren.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst.

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. Omgekeerd is de koper verantwoordelijk voor de terugzending van het product en de staat waarin het prodcut bij Slaaphof aankomt. 

 

Artikel 14 – Betaling

1.     De betaling gebeurt gelijktijdig met de bestelling.

2.     De consument heeft de plicht onjuistheden of problemen tijdens de bestelling/betaling aan Slaaphof te melden.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

1.     Problemen met het product zijn vervelend. Klachten kunt u op verschillende manieren melden.U kunt de klacht indienen:
♦ Per mail indienen naar info@slaaphof.nl
♦ via de website bijv klantenservice bovenaan de pagina
♦ U kunt bellen naar Slaaphof

Normaal gesproken reageren we op mails en formulieren via de site binnen 8 uur op werkdagen. Op zon- en feestdagen reageren we nooit.

2.     Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat klachten volledig en duidelijk omschreven worden. Vermeld altijd uw mobiele nummer, dit werkt sneller. Bij onduidelijkhjeden en/of vragen dan nem,en wij contact met u op.

 

Artikel 16 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     U heeft het recht om bij een slechte oplossing van de klacht dit neer te leggen bij een geschillencommissie. Wij werken daar graag aan mee mits dit gebeurt binnen drie maanden nadat de klacht niet is opgelost. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk aanleveren wat dit vaststeld.  Een voorwaarde is dat Slaaphof vooraf door de klant in staat is gesteld om de klacht op te lossen en daarvoor een redelijke termijn krijgt.